[ Hướng dẫn ]

Hệ Thống Vận Tiêu

26-06-2017

I.NPC Liên Quan

Di chuyển đến nơi Vận Tiêu

 

II.Loại Tiêu Xa và Phần Thưởng 

  • Nhận tiêu xa cần 1 Lệnh Bài Vận Tiêu
  • Làm mới tiêu xa cần 10v đồng
  • Thời Gian Vận Tiêu: Cả ngày
  • Nhận sẽ được ngẫu nhiên 4 loại phẩm chất Tiêu Xa [TRẮNG - LAM - LỤC - VÀNG]
Loại Tiêu Xa Phần Thưởng

2 Tỷ kinh nghiệm
1000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
1000 Mảnh Già Lam Kinh
50 Chiến Thần
5 Rương Trang Bị Ngựa

3 Tỷ kinh nghiệm
2000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
2000 Mảnh Già Lam Kinh
100 Chiến Thần
5 Rương Trang Bị Ngựa

5 Tỷ kinh nghiệm
5000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
5000 Mảnh Già Lam Kinh
200 Chiến Thần
10 Rương Trang Bị Ngựa
1 Nữ Nhi Hồng <Cấp 4>
Linh Tê Ngọc
Có cơ hội nhận được: Rương Trang Bị Đồng Hành

10 Tỷ kinh nghiệm
10000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
10000 Mảnh Già Lam Kinh
300 Chiến Thần
20 Rương Trang Bị Ngựa
2 Nữ Nhi Hồng <Cấp 4>
Linh Tê Ngọc
Có cơ hội nhận được: Rương Trang Bị Đồng Hành

III. Bản Đồ Vận Tiêu


Nơi nhận tiêu xa


Nơi trả nhiệm vụ

Lưu Ý:

  • Bang hội khác phe có thể cướp tiêu của đối phương, Cướp tiêu nhận được nhiều phần thưởng.
  • Rời xa tiêu quá lâu tiêu sẽ biến mất